wózki widłowe - JMP
autoryzowane dealer profesjonalny serwis wózki widłowe, ładowarki, podesty

UE_FE

 

DOTACJE

 
 
 

fe_ue

Projekt pt. „Utworzenie Centrum Logistycznego JMP przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałanie 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne”

1. Cel projektu:
Cel projektu: Celem strategicznym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółki Jawnej na rynku regionalnym poprzez rozszerzenie oferty o kompleksowe usługi logistyczne.

2. Planowane efekty:
W wyniku realizacji inwestycji do oferty JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna i na rynek regionalny wprowadzone zostaną kompleksowe usługi logistyczne, których zakres i konfiguracja wynikają z potrzeb regionu. Centrum logistyczne JMP będzie obiektem wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę oraz przestrzennie i funkcjonalnie zorganizowanym w taki sposób, że możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług logistycznych w trzech podstawowych konfiguracjach:
- wynajem powierzchni magazynowej wraz z infrastrukturą biurowo-socjalną
- outsourcing usług logistycznych
- usługi logistyczne dotyczące towarów o różnych gabarytach

3. Wartość projektu: 8 223 428,75 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 5 000 429,56 PLN


 
fe_ue

UWAGA!!!

W związku z zapytaniami do zapytania ofertowego nr 1/04/2019/1.4.1 RPOWP Zamawiający w dniu 10.06.2019 r. opublikował kolejne wyjaśnienia w module „Pytania i wyjaśnienia” oraz na prośbę potencjalnych Oferentów dokonał uzupełnienia dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/04/2019/1.4.1 RPOWP o następujące dokumenty pomocnicze:
- Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego,
- Opis techniczny do projektu konstrukcji,
- Rysunek A-16 Zestawienie stolarki – zmiana bram
- Rysunek A-17 Zestawienie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej
Ww. dokumenty uzupełnione w Dokumentacji projektowej, którą stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/04/2019/1.4.1 RPO WP zostały opublikowane w Bazie Konkurencyjności w module "Załączniki" oraz dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce ,,Dotacje” pod adresem www.jmp.bialystok.pl.

W związku z ww. uzupełnieniem dokumentacji wydłużono termin składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/04/2019/1.4.1 RPOWP do dnia 17.06.2019 r. do godziny 23:59:59.

Pliki do pobrania:

- Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego
- Opis techniczny do projektu konstrukcji
- Rysunek A-16 Zestawienie stolarki – zmiana bram
- Rysunek A-17 Zestawienie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej

 
Projekt pt. „Utworzenie Centrum Logistycznego JMP przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, Oś priorytetowa: "Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki” w ramach Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne”. - 01-05-2019

1. Cel projektu:

Celem strategicznym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółki jawnej na rynku regionalnym poprzez rozszerzenie oferty
o kompleksowe usługi logistyczne.

2. Planowane efekty:

W wyniku realizacji inwestycji do oferty JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna i na rynek regionalny wprowadzone zostaną kompleksowe usługi logistyczne, których zakres i konfiguracja wynikają z potrzeb regionu. Centrum logistyczne JMP będzie obiektem wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę oraz przestrzennie i funkcjonalnie zorganizowanym w taki sposób, że możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług logistycznych w trzech podstawowych konfiguracjach:
- wynajem powierzchni magazynowej wraz z infrastrukturą biurowo-socjalną
- outsourcing usług logistycznych
- usługi logistyczne dotyczące towarów o różnych gabarytach

3. Wartość projektu: 8 223 428,75 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 5 000 429,56 PLN

Dokumentacja Projektowa, która stanowi Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/04/2019/1.4.1 RPOWP - 01-05-2019
Dotyczy projektu pt.: ,,Utworzenie Centrum Logistycznego JMP przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna” realizowanego w ramach Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa”
Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne”,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0057/18-00 z dnia 29.03.2019 r.

Dokumentacja Projektowa, która stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/04/2019/1.4.1 RPOWP, na którą składają się: elementy projektu budowlanego niezbędne do dokonania wyceny robót i materiałów budowlanych objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, projekty wykonawcze, przedmiar robót.
- Projekt Architektury
- Projekt Elektryczny
- Projekt Konstrukcji
- Projekt Sanitarny
- Przedmiary

 


fe_ue


Projekt pt. „Wykorzystanie energii słonecznej przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka jawna na potrzeby własne" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, V Oś priorytetowa: "Gospoarka niskoemisyjna", Działanie 5.1 "Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii".

1. Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie w zakresie wykorzystania energii słonecznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 40 kW.

2. Planowane efekty:
Efektem realizacji inwestycji będzie zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne przesiębiorstwa w wyniku czego nastpi zmniejszenie emisji CO2 do środowiska naturalnego.

3. Wartość projektu: 235 545,00 PLN

4. Wkład Funduszy Europejskich: 143 625,00 PLN
- Zapytanie archiwalne -

Dokumentacja Projektowa, która stanowi Załącznik nr 2 do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/08/2018/1.4.1 RPO WP
Dotyczy: Projektu pt.:

,,Utworzenie Centrum Logistycznego JMP przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna” o dofinansowanie, którego JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna ubiega się w ramach Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa” Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020

Dokumentacja Projektowa, która stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/08/2018/1.4.1 RPOWP, na którą składają się:

- Projekt Budowlany - Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego
- Projekty Wykonawcze, tj:

o Projekt Architektury – stanowiący Załącznik nr 2.2 do zapytania ofertowego

o Projekt Elektryki – stanowiący Załącznik nr 2.3 do zapytania ofertowego

o Projekt Konstrukcji – stanowiący Załącznik nr 2.4 do zapytania ofertowego

o Projekt Sanitarny - stanowiący Załącznik nr 2.5 do zapytania ofertowego

o Projekt Fasady Szklanej – stanowiący Załącznik nr 2.6 do zapytania ofertowego

- oraz pomocniczo Przedmiar Robót - stanowiący Załącznik nr 2.7 do zapytania ofertowego
 
 W wyniku rostrzygnicia procedury ofertowej nr 1/03/2017 wybrana zostaa oferta firmy:
" Coral W. Perkowski, J. Perkowski sp.j. "

W związku z planowanym ubieganiem się o uzyskanie dofinasowania na potrzeby przeprowadzenia inwestycji w zakresie zakupu i montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej nie przekraczajcej 40 kW w budynku firmy:

JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna mieszczącego się przy
ul. Sejneńskiej 10 w Białymstoku

zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie takiego programu funkcjonalno-użytkowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
PDF
ZAŁĄCZNIK NR 1
SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PDF
ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ   
JMP: ul. Sejneńska 10, 15-399 Białystok, tel. (0-85) 742 97 37